Pro rodiče

Úhrada za školné a stravné

Způsob úhrady je popsán níže na této stránce.

Úhrada za stravné DUBEN 2024+školné KVĚTEN 2024- www

Úhrada za stravné BŘEZEN 2024+školné DUBEN 2024- www

Úhrada za stravné ÚNOR 2024+školné BŘEZEN 2024- www

Úhrada za stravné LEDEN 2024+školné ÚNOR 2024- www

Úhrada za stravné PROSINEC 2023 +školné LEDEN 2024- www

Úhrada za stravné LISTOPAD 2023 +školné PROSINEC 2023- www

Úhrada za stravné ŘÍJEN + školné LISTOPAD 2023- www

Úhrada za stravné ZÁŘÍ + školné ŘÍJEN 2023- www

Úhrada za školné ZÁŘÍ 2023- www

Jídelníček

jídelníček 20.5. – 24.5. 2024

jídelníček 13.5. – 17.5. 2024

 

 

 

Informace pro návštěvní dny rodičů s dětmi

Vážení rodiče,

těší nás, že jste se rozhodli připravit své dítě pro vstup do naší mateřské školy.

Hrací dny začínají  27.února 2024 

Pravidelným hracím dnem je úterý od  15,00 do 16,00 hodin. Děti se scházejí ve třídě BERUŠEK, kde jsou jim nabízeny hračky a didaktický materiál. Za bezpečnost dětí a šetrné zacházení s hračkami odpovídají přítomní rodiče. Učitelky využívají možnost sledovat děti při hře.

Aby návštěvy byly oboustranně přínosné, dodržujte, prosím následující pravidla:

 • Hrací dny jsou určené pro děti od 2 let.
 • Mateřskou školu navštěvujte pouze pokud jste zdraví.
 • Oblečení i obuv si odložte v šatně Berušek (šatna pod schody u zadního vchodu do mateřské školy).
 • V umývárně používejte pouze papírové ručníky.
 • Pitný režim pro děti si zajistí rodiče.
 • Dohlížejte, aby vaše děti neubližovaly sobě ani druhým.
 • Učte své děti vypůjčené hračky vracet zpět na své místo, zacházet s nimi šetrně a půjčovat je ostatním.

Děkujeme a přejeme si, aby se Vám i dětem v naší mateřské škole líbilo.

za kolektiv MŠ Vlachovice Mgr. Hana Sporková

Způsob úhrady za stravné a školné

Vážení rodiče,

úhrada za stravné a školné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy číslo 181501727/0300 vedený u ČSOB.

Platba musí být na účet připsána nejpozději do 15. dne daného měsíce! (vyhláška č. 14/2005 Sb. § 6 odst. 7 v platném znění)

Při zadávání příkazu k úhradě poukazujte přesnou částku s přiděleným variabilním symbolem (je uveden na přehledu plateb a pro daný školní rok se nemění).

Pokud máte v MŠ dvě děti, platby sečtěte a pošlete jednou částkou. Variabilní symboly dětí napište vedle sebe bez čárky.

Měsíční přehled plateb školného a stravného bude zveřejňován na nástěnkách u jednotlivých tříd a na webových stránkách školy na stránce „Pro rodiče“

Jestliže nebude dlužná částka opakovaně zaplacena v daném termínu (tj. do 15.), je ředitelka MŠ oprávněna, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 200 Kč. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči. Tuto skutečnost je nutno prokazovat opakovaně ředitelce mateřské školy dokladem vystaveným úřadem práce.

Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění se vzdělávání v mateřské škole poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Cena stravného na školní rok 2023-2024

Stravné pro děti 3- 6 LET = 45 Kč

 • Přesnídávka 11 Kč
 • Oběd + pitný režim 23 Kč
 • Svačina 11 Kč

Stravné pro děti, jež dovrší v příslušné školní roce 7 LET = 48 Kč

 • Přesnídávka 11 Kč
 • Oběd + pitný režim 26 Kč
 • Svačina 11 Kč

 

Finanční limity na nákup potravin jsou upraveny podle novelizace přílohy č.2. k Vyhlášce č.107/2005 Sb. platné od 1.2,2023.

V průběhu školního roku 2023/2024 může být tato sazba v případě potřeby (zvyšující se ceny potravin) přehodnocena.

Projekt ,,Barevné vzdělávání IV

Číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0005385

Realizace projektu: 1.9.2023 – 31.8.2025

Výše podpory: 521 197 Kč vč. DPH

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Účelem dotace je:

– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Aktivity projektu

Aktivita 1.I/1 Školní asistent MŠ

Aktivita 1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 

Dokumenty

Návrh rozpočtu na 2024 MŠ Vlachovice www

Návrh střednědobého výhledu 2025-2027 MŠ Vlachovice www

Školní vzdělávací program

Způsoby omlouvání a uvolňování pro povinnou předškolní docházku (1.9.2017)