Zápis do MŠ na 2024-2025

Podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí do Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizace pro školní rok 2024-2025

Ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Obcí Vlachovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025.

Žádost je možné podat v termínu od 6.5. – 7.5.2024.

1. Vyplnění a vydávání formulářů žádostí

 • Formulář  Žádost o přijetí 2024-2025 vytiskněte oboustranně, na jeden list papíru.
 • V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, budou formuláře žádosti k vyzvednutí v MŠ ve dnech 16.4., 23.4. a 30.4.2024 – v době hracích dnů.
 • Formulář pečlivě vyplňte včetně kontaktů na zákonného zástupce.
 • Doložte řádné očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle znění § 50 Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Očkování musí být na žádosti potvrzeno ošetřujícím lékařem dítěte.
 • Přílohy k žádosti: Prostá kopie nájemní smlouvy nebo jiné doložení bydliště ve Vlachovicích v případě, že dítě zde nemá trvalý pobyt.

2. Přijímání žádostí

Zákonný zástupce doručí pečlivě vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh ve dnech 6.5.a 7.5.2024 do Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín jedním z následujících způsobů:

1/ osobním podáním v mateřské škole, ve dnech 6.5. a 7.5.2024 v době od 8,00 do 16,00 hodin
2/ prostřednictvím datové schránky školy: 7i5vx89
3/ e-mailem skolka@vlachovice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
4/ poštou doporučeně na adresu školy: Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Vlachovice 50, 763 24

 • Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen doložit dokumenty: platný průkaz totožnosti (§ 36, odst.4 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§20 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění), originál rodného listu dítěte.
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na www.msvlachovice.cz, odkaz Ochrana osobních údajů (GDPR).
 • Při přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám bude předáno osobně, popř.  Vám bude zasláno SMS zprávou nebo e-mailem uvedeným v žádosti.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (podle §36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín pro poskytnutí informace o správním řízení je 17. 5. 2024 v době od 8.00 do 12.00 hodin, telefonní spojení 731 956 598.

3. Rozhodování o přijetí/nepřijetí

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy do 30 dnů od podání žádosti.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 

 

Kritéria Počet bodů
1. Věk 5 let dosažených k 31.8.2024 – dle § 34 odst.1 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění, je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné. Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů 9
4 roky dosažené k 31.8.2024 7
3 roky dosažené k 31.8.2024 5
3 roky dosažené od 1.9.2024 do 31.12.2024 3
2. trvalý pobyt ve školském obvodu trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31.8.2024 5
3. trvalý pobyt ve Vlachovicích trvalý pobyt ve Vlachovicích u dítěte, které dosáhlo věku 3 let v období od 1.9.2024 do 31.12.2024 3
4. sourozenec v MŠ který je již přijatý a bude se vzdělávat i ve školním roce 2024-2025 1

Postup:

 • každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
 • podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů
 • žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší), při shodě datumu narození rozhodne losování za přítomnosti zákonných zástupců těchto dětí

4. Zveřejnění

 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvlachovice.cz a na informační tabuli u vchodu do budovy mateřské školy dne 28.května 2024 po dobu 15 dnů.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte Vám bude na žádost předáno na začátku školního roku, nebo si ho můžete vyzvednout v úterý 28. května od 8,00 do 15.00 hodin, popř. na schůzce s rodiči nově přijatých dětí dne 11.června 2024.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům předáno osobně dne 28.května 2024 nebo bude doručeno poštou.
 • Pokud bude Vaše dítě do mateřské školy přijato a přesto nenastoupí, sdělte tuto skutečnost neprodleně Mateřské škole Vlachovice.

Povinné předškolní vzdělávání

(poslední rok před vstupem do ZŠ):

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Povinné předškolní vzdělávání má formu:

1. Pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nejméně 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin.
2. Individuální vzdělávání. Svůj záměr dítě individuálně vzdělávat musí zákonný zástupce oznámit ředitelce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě povinně vzdělávat.

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, která v případě povinného předškolního vzdělávání neplatí.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění). Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín a být přiměřeně samostatné. To znamená, že dítě při nástupu do MŠ přiměřeně zvládá:

 • Komunikaci – umí sdělit, co chce, co potřebuje
 • Samostatně používá toaletu, nenosí pleny
 • Samostatně používá kapesník
 • Spolupracuje při oblékání, svlékání
 • Dokáže se najíst samo – drží lžíci, umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu, pije z hrnku
 • Umí si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Zvládá chůzi na krátkou vzdálenost, bez problémů chodí po schodech
 • Umí si uklidit osobní věci a hračky po hře

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat mateřskou školu. A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali? Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte. Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí. Důležité je, aby se dítě, pokud možno, do mateřské školy těšilo.

Přejeme vám hodně trpělivosti!