Zápis do MŠ na 2023-2024

Podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ na 2023-2024 www

Žádost o přijetí 2023-2024 – www 1

 

Podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí do Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizace pro školní rok 2023-2024.

Ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Obcí Vlachovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024.

Žádost je možné podat v termínu od 9.5. – 11. 5. 2023.

 1. Vyplnění a vydávání formulářů žádostí (vyberte si ze dvou možností)
 • Formulář  Žádost o přijetí 2023-2024 – www vytiskněte oboustranně, na jeden list papíru.
 • V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, budou formuláře žádosti k vyzvednutí v MŠ ve dnech 18.4., 25.4. a 2.5.2023 – v době hracích dnů.
 • Formulář pečlivě vyplňte včetně kontaktů na zákonného zástupce.
 • Doložte řádné očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Očkování musí být na žádosti potvrzeno ošetřujícím lékařem dítěte.
 • Přílohy k žádosti:
 • Prostá kopie rodného listu dítěte  
 • Prostá kopie nájemní smlouvy nebo jiné doložení bydliště ve Vlachovicích v případě, že dítě zde nemá trvalý pobyt. Bez prokázání bydliště ve Vlachovicích nebudou dítěti připočítány body za toto kritérium
 • Pečlivě vyplněný a podepsaný tiskopis včetně příloh doručte do Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín.
 1. Přijímání žádostí

Zákonný zástupce doručí pečlivě vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh ve dnech 9.5.-11.5.2023 do Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín jedním z následujících způsobů:

 

1.osobním podáním v mateřské škole, ve dnech 9.5. 2023 v době od 8,00 do 16,00 hodin         

   a 10.5. – 11.5 2023 v době od 8,00 do 11,00 hodin

2.prostřednictvím datové schránky školy: 7i5vx89

3.e-mailem skolka@vlachovice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)

4.poštou na adresu školy:

Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Vlachovice 50, 763 24

 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • Při přijetí žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám bude předáno osobně, popř.  Vám bude zasláno SMS zprávou nebo e-mailem uvedeným v žádosti.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín pro poskytnutí informace o správním řízení je 18.5.2023 v době od 8.00 do 12.00 hodin na tel.: 731 956 598.
 1. Rozhodování o přijetí/nepřijetí

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle zveřejněných stanovených kritérií do 30 dnů od podání žádosti.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 • 5 let dosažených k 31. 8. 2023 = 9 bodů
 • 4 roky dosažené k 31. 8. 2023 = 7 bodů
 • 3 roky dosažené k 31. 8. 2023 = 5 bodů
 • 3 roky dosažené k 31. 12. 2023 = 3 body
 • 3 roky dosažené od 1.1.2024 – 31.8.2024 = 0 bodů
 • trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2023 = 5 bodů
 • bydliště dítěte ve Vlachovicích = 2 body
 • sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se zde vzdělávat i ve školním roce 2023-2024 = 1 bod

Postup:

 • každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
 • podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů
 • žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší), při shodě datumu narození rozhodne losování

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2023.

 1. Zveřejnění
 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvlachovice.cz a na informační tabuli u vchodu do budovy mateřské školy dne 30.května 2023 po dobu 15 dnů.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte Vám bude předáno na začátku školního roku, nebo si ho můžete vyzvednout v úterý 30. května od 8,00 do 15.00 hodin, popř. na schůzce s rodiči nově přijatých dětí –   termín bude zveřejněn.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům předáno osobně dne 30.května 2023 nebo bude doručeno poštou.
 • Pokud bude Vaše dítě do mateřské školy přijato a přesto nenastoupí, sdělte tuto skutečnost neprodleně Mateřské škole Vlachovice.

 

Povinné předškolní vzdělávání

(poslední rok před vstupem do ZŠ):

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Povinné předškolní vzdělávání má formu:

 1. Pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nejméně 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin.
 2. Individuální vzdělávání. Svůj záměr dítě individuálně vzdělávat musí zákonný zástupce oznámit ředitelce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě povinně vzdělávat.

 

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, která v případě povinného předškolního vzdělávání neplatí.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

 

 

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín a být přiměřeně samostatné. To znamená, že dítě při nástupu do MŠ přiměřeně zvládá:

 • Komunikaci – umí sdělit, co chce, co potřebuje
 • Samostatně používá toaletu, nenosí pleny
 • Samostatně používá kapesník
 • Spolupracuje při oblékání, svlékání
 • Dokáže se najíst samo – drží lžíci, umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu, pije z hrnku
 • Umí si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Zvládá chůzi na krátkou vzdálenost, bez problémů chodí po schodech
 • Umí si uklidit osobní věci a hračky po hře

 

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat mateřskou školu. A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali? Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte. Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí. Důležité je, aby se dítě, pokud možno, do mateřské školy těšilo.

Přejeme vám hodně trpělivosti!