Rybičky

Učitelky

třídní učitelka:  Ivana Šimoníková

učitelka: Mgr. Natálie Obadalová

ředitelka: Mgr. Hana Sporková

asistent pedagoga a školní asistent:  Bc. Jana Hasíková

 

Motto třídy

Tak jako ryby ve vlnách

hrají si v mořských lagunách,

ve velkém hejnu spolu plují,

barevný podmořský svět objevují.

My chceme také spolu být,

hrát si, pomáhat a druhým neškodit.

Učit se o všem co nás baví,

běhat, sportovat, ať jsme zdraví!

O rybičkách

Třída se naplňuje do počtu 28 dětí.

Věk dětí je zpravidla od 4,5 do 6 let a starších.

Je určena především pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Souběžné působení učitelek je zpravidla 3,5 hodiny denně a to od 8,30 do 12,00 hodin, v době skupinových a individuálních činností, v době pobytu venku, podávání oběda.

Mezi metody a formy práce v této třídě patří vedení dětí k řešení úloh, hádanek a labyrintů, vyjadřování myšlenkových pochodů, pochopení elementárních číselných pojmů, propojování poznatků s reálným prostředím a využití zkušeností a zážitků dětí, činnostní učení.

Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.

Děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly a samostatně se obsloužily.
V této třídě jsou zpravidla pomůcky a didaktické hry a hračky uloženy v otevřených policích, barevných šuplících popř. v pojízdných boxech, tak aby děti si podle vlastních potřeb mohly vybrat hračku, ale zároveň ji i zpět pohodlně uložit.

Zpravidla jednou týdně využívají prostor tělocvičny ZŠ k tělovýchovným aktivitám.

Individuální logopedická prevence dětí této třídy je zajišťována jedenkrát týdně v době od 12,00 do 15,00 hodin pod vedením učitelek  Ivany Šimoníkové, Mgr. Michaely Řehákové a Bc. Kláry Šmatlové.

 

 

Samotná třída je opticky rozdělena nosným sloupem na dvě části. Bílé stěny vytváří dojem velké prostorné a světlé místnosti.

Veškeré prostory (jídelna i vstup před třídou) jsou vybaveny tak, aby poskytovaly co nejvíc možností k předškolnímu vzdělávání. Třída je vybavena vhodným nábytkem v barvě přírodního dřeva, který oživují doplňky převážně v barvě červené, žluté a zelené. Celkový dojem třídy působí teple a harmonicky, je upřednostněn dřevěný materiál a jednoduché barevné kombinace.

 

Členitost třídy nabízí tato centra aktivit

Hudebně dramatické centrum – pomocí paravanů a umístění piána uprostřed třídy tak vznikne prostor pro divadelní koutek. Děti zde mají k dispozici kostýmy, čepičky pro dramatizaci, různé druhy loutek a maňásků, je zde uložen dětský hudební Orffův instrumentář a další hudební nástroje.

Centrum pohybových aktivit – je doplněno variabilní tělovýchovnou sestavou (s žebříky, věžemi, kladinou, skluzavkou, žíněnkami), skládací gymnastickou bednou, lavičkou, žebřinami s košem na košíkovou, balančními deskami, souborem senzorických kroužků, hmatovými podložkami, sadou kruhů, tyčí a kuželů k vytváření překážkových sestav, padákem a dalšími drobnými sportovními pomůckami.

Centrum didaktických her – je vybaveno různými druhy puzzlí, magnetickými a manipulačními labyrinty, smyslovými hrami pro rozvoj zraku, sluchu, hmatu, hrami pro prostorové vnímání, pro rozlišování barev a tvarů,  a pro hry s mozaikami. V tomto centru aktivit jsou uloženy společenské hry, obrázková lotta, domina, pexesa a další kolektivní hry s pravidly.

Stěny třídy jsou plně využity k instalaci didaktických pomůcek: „Labyrint“ podporuje procvičování zručnosti, „Mozaika“ pro cvičení koordinace očí a rukou, cvičí prostorovou představivost a zrakové  vnímání, „Tvary“ pro rozlišování, pojmenování a vkládání tvarů.

Centra konstruktivních her – jsou vybavena nízkou sestavou polic s dřevěnými šuplíky k uložení konstruktivních a montážních stavebnic (Lego, Cliks, Megaformers, Seva, Seko, Merkur, Technic aj.), pojízdnými boxy se stavebnicí Molto určenou k vytváření cest a labyrintů, Maxi stavebnicí systému Lego pro prostorové hry a tvoření.

Centrum výtvarných a pracovních činností – tvoří sestava stolečků, které dávají prostor k výtvarným aktivitám. Tato část je vybavena pojízdným výtvarným stolem, pískovničkou s doplňky  pro cvičení grafomotoriky, nástěnnou výtvarnou tabulí a sestavou skříněk pro uložení výtvarných pomůcek a materiálů.

Centra námětových her a činností

  • Prostorná kuchyňka s vybavením a se stolovým zařízením, s velkou relaxační pohovkou, mycím koutem a příslušenstvím pro péči o panenky, kadeřnictvím, doktorstvím a dalším vybavením pro rozvíjení námětových her s panenkami.
  • Pojízdný panel se zařízeným dvoupatrovým dřevěným domečkem k prostorovým hrám s drobnými panenkami.
  • Pojízdný panel s úložným prostorem pro dřevěnou autodráhu a vláčkodráhu.
  • Pojízdný panel s úložným prostorem pro dřevěný hrad.
  • Dřevěná hasičská zbrojnice s doplňky.
  •        

Centrum interaktivní výuky – třída využívá interaktivní tabuli a počítač pro děti, které je dětmi využíváno k seznamování s prací na PC, a to pouze prostřednictvím výchovných her a naučných programů.

Centrum předčtenářských a předmatematických dovedností – je vybaveno pomůckami k rozvoji těchto gramotností. Učební systém Logico- picolo a Mini Lük (zahřívání mozku, malá škola zraku a logiky) přispívá k individualizaci vzdělávání.

Čtenářský koutek nabízí dětem množství ilustrovaných knih a encyklopedií, které si mohou kdykoliv podle potřeby prohlížet, hledat v nich poučení.

Koutek živé přírody s akváriem poskytuje dětem prostor pro zprostředkované pozorování a seznamování s přírodou, pro kooperativní činnosti ve dvojicích, pro praktické užívání technických přístrojů, pro praktické pokusy, zkoumání a experimentování, pro manipulaci s různými přírodními materiály, pro pozorování životních podmínek rostlin a živočichů. Je vybaven přístroji k pozorování přírody (mikroskopem, lupami, dalekohledem, fotoaparátem), encyklopediemi a naučnými knihami, didaktickými pomůckami a různorodým přírodním materiálem. Na stěně je umístěna mapa České republiky.

V letošním školním roce jsme v naší mateřské škole dovybavili novou polytechnickou učebnu. Tato učebna je zaměřena na výchovu k tvůrčí technické tvořivosti, fantazii a konstrukční činnosti. Náplní polytechnické učebny je práce s různorodým materiálem, kdy děti zhotovují výrobky např. z papíru, kartonu, textilií, dřeva, drátů, plechů, z drobného přírodního a technického materiálu. Učí se pracovat s keramickou hlínou a keramickou pecí. Využíváme jednoduché pracovní nástroje v rámci pracovních ponků, jako jsou např. pilky, hřebíky, kladívka, svěráky apod.

Práce v menších skupinkách umožňuje dětem vzájemně komunikovat, kooperovat, domlouvat se a řešit problémy. Děti jsou tak vedeni ke spolupráci, ale také k samostatnosti. Hravou formou zažívají pocit uspokojení z vytvořeného díla a radost z vlastní tvořivosti.

Více o rybičkách

Společným cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, ve kterém se děti cítí dobře. Důraz klademe především na rozvoj přátelských vztahů, komunikaci, toleranci, na porozumění a empatii, na vzájemnou pomoc a spolupráci. Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání.

Tvoříme s dětmi pravidla Rybiček a snažíme se je dodržovat:

Zdvořilostní, která se týkají zdvořilostních návyků a společného chování k sobě navzájem. Pravidla ve třídě, spojená s šetrným zacházením s hračkami, stavebnicemi, didaktickým materiálem a bezpečném využívaní TV sestavy ve třídě. Pravidla na umývárně slouží k upevnění hygienických návyků. V jídelně se učíme stolovat celým příborem. V šatně zvládáme oblékání, obouvání. Zahradní pravidla se týkají bezpečnosti při zdolávání průlezek a využívání ekologických prvků na naší zahradě.

Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP „Svět očima dětí“ a je rozpracována do tematických celků složených z jednotlivých, převážně čtrnáctidenních témat. Obsah a vzdělávací nabídka je pravidelně zveřejňována na nástěnce třídy. Děti pracují v centrech aktivit, samostatně si zvolí činnost ze vzdělávací nabídky, učí se činnost dokončit, uklidit pomůcky, zhodnotit svou aktivitu.