Pro rodiče

Úhrada za školné a stravné

Způsob uhrády je popsán níže na této stránce.

Úhrada za stravné ČERVEN 2019 + školné ČERVENEC+SRPEN 2019 – www

Úhrada za stravné KVĚTEN 2019 + školné ČERVEN 2019 – www

Úhrada za stravné DUBEN 2019 + školné KVĚTEN 2019 – www

Úhrada za stravné BŘEZEN 2019 + školné DUBEN 2019 – www

Úhrada za stravné ÚNOR 2019 + školné BŘEZEN 2019 – www

Úhrada za stravné LEDEN 2019 + školné ÚNOR 2019 – www

Úhrada za stravné PROSINEC 2018 + školné LEDEN 2019 – www

Úhrada za stravné LISTOPAD + školné PROSINEC 2018 – www

Úhrada za stravné ŘÍJEN + školné LISTOPAD 2018 – www

Úhrada za stravné ZÁŘÍ + školné ŘÍJEN 2018 – www

Úhrada za školné ZÁŘÍ 2018 – www

Jídelníček

jídelníček 24.6. – 28.6. 2019

jídelníček 17.6. – 21.6. 2019

jídelníček 10.6. – 14.6. 2019

jídelníček 3.6. – 7.6. 2019

 

Informace pro návštěvy rodičů s dětmi

Vážení rodiče, těší nás, že jste se rozhodli připravit své dítě pro vstup do naší mateřské školy návštěvami v přípravném oddělení „BERUŠKY“.

Aby vaše návštěvy byly oboustranně přínosné, prosíme, řiďte se následujícími pokyny:

Návštěvní dny začínají v pondělí 4.3.2019 a poté každé pondělí od 14:45 do 15:45 ve třídě BERUŠEK (třída nalevo od schodů).

Vhodný věk k návštěvám je od 2 let dítěte.

Mateřskou školu navštěvujte pouze tehdy, pokud je vaše dítě zdravé.

Vaše oblečení i obuv si můžete zanechat v šatně nejmladších dětí (šatna pod schody u zadního vchodu do mateřské školy).

V umývárně používejte pouze ručníky pro vás určené.

Dohlížejte, aby vaše děti neubližovaly sobě ani druhým.

Učte své děti vypůjčené hračky vracet zpět na své místo, zacházet s nimi šetrně a půjčovat je ostatním.

Děkujeme a přejeme si, aby se Vám v naší mateřské škole líbilo.

Způsob úhrady za stravné a školné

Vážení rodiče,

úhrada za stravné a školné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy číslo 181501727/0300 vedený u ČSOB.

Platba musí být na účet připsána nejpozději do 15. dne daného měsíce! (vyhláška č. 14/2005 Sb. § 6 odst. 7 v platném znění)

Při zadávání příkazu k úhradě poukazujte přesnou částku s přiděleným variabilním symbolem (je uveden na přehledu plateb a pro daný školní rok se nemění).

Pokud máte v MŠ dvě děti, platby sečtěte a pošlete jednou částkou. Variabilní symboly dětí napište vedle sebe bez čárky.

Měsíční přehled plateb školného a stravného bude zveřejňován na nástěnkách u jednotlivých tříd a na webových stránkách školy na stránce „Pro rodiče“

Jestliže nebude dlužná částka opakovaně zaplacena v daném termínu (tj. do 15.), je ředitelka MŠ oprávněna, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 200 Kč. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči. Tuto skutečnost je nutno prokazovat opakovaně ředitelce mateřské školy dokladem vystaveným úřadem práce.

Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění se vzdělávání v mateřské škole poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Cena stravného na školní rok 2018-2019

Stravné pro děti 3- 6 LET = 32,- Kč

  • Přednídávka 9,-
  • Oběd 16,-
  • Svačina 7,-

Stravné pro děti, jež dovrší v příslušné školní roce 7 LET = 34,- Kč

  • Přesnídávka 9,-
  • Oběd 18,-
  • Svačina 7,-

Podle přílohy č.2. k Vyhlášce č.107/2005 Sb.

V průběhu školního roku 2017/2018 bude tato sazba v případě potřeby (zvyšující se ceny potravin) přehodnocena.

Projekt ,,Barevné vzdělávání”


MŠ Vlachovice se od 1.1.2017 zapojila do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt s názvem ,,Barevné vzdělávání”, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003590. Projekt je spolufinancován EU.

Hlavním cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personální posílení pozic (chůva). A dále podpora usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí.

Dokumenty

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád jídelny MŠ

Střednědobý výhled 2019-2021 MŠ Vlachovice www

Způsoby omlouvání a uvolňování pro povinnou předškolní docházku (1.9.2017)