Pro rodiče

Distanční vzdělávání

Úhrada za školné a stravné

Způsob úhrady je popsán níže na této stránce.

 

Úhrada za stravné ZÁŘÍ 2021 + školné na ŘÍJEN 2021- www

Úhrada za školné ZÁŘÍ 2021 – www

 

Jídelníček

jídelníček 25.10.- 29.10.2021

Jídelníček 18.10.-22.10. 2021

jídelníček 11.10. – 15.10.2021

jídelníček 4.10. – 8.10.2021

 

Informace pro návštěvy rodičů s dětmi

Vzhledem k současným hygienickým opatřením v MŠ nebudou návštěvy rodičů s dětmi probíhat. O případné změně Vás budeme informovat nejen na www stránkách školy, ale též na vývěsní skříňce před vstupem do MŠ a místním rozhlasem!!!

 

Vážení rodiče, těší nás, že jste se rozhodli připravit své dítě pro vstup do naší mateřské školy návštěvami v přípravném oddělení „BERUŠKY“.

Aby vaše návštěvy byly oboustranně přínosné, prosíme, řiďte se následujícími pokyny:

Návštěvní dny začínají v 2.pololetí školního roku 2020-2021 každé úterý od 15.00 do 16.00 hodin ve třídě BERUŠEK (třída nalevo od schodů).

Vhodný věk k návštěvám je od 2 let dítěte.

Mateřskou školu navštěvujte pouze tehdy, pokud je vaše dítě zdravé.

Vaše oblečení i obuv si můžete zanechat v šatně nejmladších dětí (šatna pod schody u zadního vchodu do mateřské školy).

V umývárně používejte pouze ručníky pro vás určené.

Dohlížejte, aby vaše děti neubližovaly sobě ani druhým.

Učte své děti vypůjčené hračky vracet zpět na své místo, zacházet s nimi šetrně a půjčovat je ostatním.

Děkujeme a přejeme si, aby se Vám v naší mateřské škole líbilo.

Způsob úhrady za stravné a školné

Vážení rodiče,

úhrada za stravné a školné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy číslo 181501727/0300 vedený u ČSOB.

Platba musí být na účet připsána nejpozději do 15. dne daného měsíce! (vyhláška č. 14/2005 Sb. § 6 odst. 7 v platném znění)

Při zadávání příkazu k úhradě poukazujte přesnou částku s přiděleným variabilním symbolem (je uveden na přehledu plateb a pro daný školní rok se nemění).

Pokud máte v MŠ dvě děti, platby sečtěte a pošlete jednou částkou. Variabilní symboly dětí napište vedle sebe bez čárky.

Měsíční přehled plateb školného a stravného bude zveřejňován na nástěnkách u jednotlivých tříd a na webových stránkách školy na stránce „Pro rodiče“

Jestliže nebude dlužná částka opakovaně zaplacena v daném termínu (tj. do 15.), je ředitelka MŠ oprávněna, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2021/2022 stanovuje ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 200 Kč. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči. Tuto skutečnost je nutno prokazovat opakovaně ředitelce mateřské školy dokladem vystaveným úřadem práce.

Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění se vzdělávání v mateřské škole poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Cena stravného na školní rok 2021-2022

Stravné pro děti 3- 6 LET = 40,- Kč

  • Přednídávka 10,- Kč
  • Oběd + pitný režim 21,- Kč
  • Svačina 9,- Kč

Stravné pro děti, jež dovrší v příslušné školní roce 7 LET = 43,- Kč

  • Přesnídávka 10,-
  • Oběd + pitný režim 24,- Kč
  • Svačina 9,-

 

Finanční limity na nákup potravin jsou upraveny podle novelizace přílohy č.2. k Vyhlášce č.107/2005 Sb. platné od 1.8.2021.

V průběhu školního roku 2021/2022 může být tato sazba v případě potřeby (zvyšující se ceny potravin) přehodnocena.

Projekt ,,Barevné vzdělávání III

Název projektu: Barevné vzdělávání III

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021333

Realizace projektu: 1.9.2021-30.6.2023

Výše podpory: 310 485,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, který vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Personální posílení pozic.

Aktivity projektu

Aktivita 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

Aktivita 3.I/9 Projektový den ve výuce

 

 

Dokumenty

Školní vzdělávací program

Vnitřní řád jídelny MŠ

Návrh rozpočtu

Způsoby omlouvání a uvolňování pro povinnou předškolní docházku (1.9.2017)