Rybičky

Učitelky

třídní učitelka: Ivana Šimoníková

učitelka: Mgr. Michaela Řeháková

ředitelka: Mgr. Hana Sporková

Motto třídy

Tak jako ryby ve vlnách

hrají si v mořských lagunách,

ve velkém hejnu spolu plují,

barevný podmořský svět objevují.

My chceme také spolu být,

hrát si, pomáhat a druhým neškodit.

Učit se o všem co nás baví,

běhat, sportovat, ať jsme zdraví!

O rybičkách

Třída se naplňuje do počtu 28 dětí.

Věk dětí je zpravidla od 4,5 do 6 let a starších.

Je určena především pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Souběžné působení učitelek je 3 hodiny denně a to od 9,00 do 12,00 hodin, v době skupinových a individuálních činností, v době pobytu venku, podávání oběda.

Mezi metody a formy práce v této třídě patří vedení dětí k řešení úloh, hádanek a labyrintů, vyjadřování myšlenkových pochodů, pochopení elementárních číselných pojmů, propojování poznatků s reálným prostředím a využití zkušeností a zážitků dětí, činnostní učení.

Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.

Děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly a samostatně se obsloužily.
V této třídě jsou zpravidla pomůcky a didaktické hry a hračky uloženy v otevřených policích, barevných šuplících popř. v pojízdných boxech, tak aby děti si podle vlastních potřeb mohly vybrat hračku, ale zároveň ji i zpět pohodlně uložit.

Zpravidla jednou týdně využívají prostor tělocvičny ZŠ k tělovýchovným aktivitám.

Individuální logopedická prevence dětí této třídy je zajišťována jedenkrát týdně v době od 12,00 do 14,00 hodin.

Samotná třída je opticky rozdělena nosným sloupem na dvě části. Bílé stěny vytváří dojem velké prostorné a světlé místnosti.

Veškeré prostory (jídelna i vstup před třídou) jsou vybaveny tak, aby poskytovaly co nejvíc možností k předškolnímu vzdělávání.

Třída je vybavena vhodným nábytkem v barvě přírodního dřeva, který oživují doplňky převážně v barvě červené, žluté a zelené. Celkový dojem třídy působí teple a harmonicky, je upřednostněn dřevěný materiál a jednoduché barevné kombinace.

Členitost třídy nabízí tato centra aktivit

Hudebně dramatické centrum – pomocí paravanů a umístění piána uprostřed třídy tak vznikne prostor pro divadelní koutek. Děti zde mají k dispozici kostýmy, čepičky pro dramatizaci, různé druhy loutek a maňásků, je zde uložen dětský hudební Orffův instrumentář a další hudební nástroje.

Centrum pohybových aktivit – je doplněno variabilní tělovýchovnou sestavou (s žebříky, věžemi, kladinou, skluzavkou, žíněnkami), skládací gymnastickou bednou, lavičkou, žebřinami s košem na košíkovou, balančními deskami, souborem senzorických kroužků, hmatovými podložkami, sadou kruhů, tyčí a kuželů k vytváření překážkových sestav, padákem a dalšími drobnými sportovními pomůckami.

Centrum didaktických her – je vybaveno různými druhy puzzlí, magnetickými a manipulačními labyrinty, smyslovými hrámi pro rozvoj zraku, sluchu, hmatu, hrami pro prostorové vnímání, pro rozlišování barev a tvarů, pro hry s mozaikami. V tomto centru aktivit jsou uloženy společenské hry, obrázková lotta, domina, pexesa a další kolektivní hry s pravidly.

Stěny třídy jsou plně využity k instalaci didaktických pomůcek: „Labyrint“ podporuje procvičování zručnosti, „Mozaika“ pro cvičení koordinace očí a rukou, cvičí prostorovou představivost a zrakové vnímání, „Tvary“ pro rozlišování, pojmenování a vkládání tvarů.

Centra konstruktivních her – jsou vybavena nízkou sestavou polic s dřevěnými šuplíky k uložení konstruktivních a montážních stavebnic (Lego, Cliks, Megaformers, Seva, Seko, Merkur, Technic aj.), pojízdnými boxy se stavebnicí Molto určenou k vytváření cest a labyrintů, Maxi stavebnicí systému Lego pro prostorové hry a tvoření.

Centrum výtvarných a pracovních činností – tvoří sestava stolečků, které dávají prostor k výtvarným aktivitám. Tato část je vybavena pojízdným výtvarným stolem, pískovničkou s doplňky pro cvičení grafomotoriky, nástěnnou výtvarnou tabulí a sestavou skříněk pro uložení výtvarných pomůcek a materiálů.

Centra námětových her a činností

  • Prostorná kuchyňka s vybavením a se stolovým zařízením, s velkou relaxační pohovkou, mycím koutem a příslušenstvím pro péči o panenky, kadeřnictvím, doktorstvím a dalším vybavením pro rozvíjení námětových her s panenkami.
  • Pojízdný panel se zařízeným dvoupatrovým dřevěným domečkem k prostorovým hrám s drobnými panenkami.
  • Pojízdný panel s úložným prostorem pro dřevěnou autodráhu a vláčkodráhu.
  • Pojízdný panel s úložným prostorem pro dřevěný hrad.
  • Dřevěná hasičská zbrojnice s doplňky.

Centrum interaktivní výuky – třída využívá interaktivní tabuli a počítač pro děti, které je dětmi využíváno k seznamování s prací na PC, a to pouze prostřednictvím výchovných her a naučných programů.

Centrum předčtenářských a předmatematických dovedností – je vybaveno pomůckami k rozvoji těchto gramotností. Učební systém Logico- picolo a Mini Lük (zahřívání mozku, malá škola zraku a logiky) přispívá k individualizaci vzdělávání.

Čtenářský koutek nabízí dětem množství ilustrovaných knih a encyklopedií, které si mohou kdykoliv podle potřeby prohlížet, hledat v nich poučení.

Koutek živé přírody s akváriem poskytuje dětem prostor pro zprostředkované pozorování a seznamování s přírodou, pro kooperativní činnosti ve dvojicích, pro praktické užívání technických přístrojů, pro praktické pokusy, zkoumání a experimentování, pro manipulaci s různými přírodními materiály, pro pozorování životních podmínek rostlin a živočichů. Je vybaven přístroji k pozorování přírody (mikroskopem, lupami, dalekohledem, fotoaparátem), encyklopediemi a naučnými knihami, didaktickými pomůckami a různorodým přírodním materiálem. Na stěně je umístěna mapa České republiky.

Více o rybičkách

Společným cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, ve kterém se děti cítí dobře. Důraz klademe především na rozvoj přátelských vztahů, komunikaci, toleranci, na porozumění a empatii, na vzájemnou pomoc a spolupráci. Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání.

Tvoříme s dětmi pravidla Rybiček a snažíme se je dodržovat:

Zdvořilostní, která se týkají zdvořilostních návyků a společného chování k sobě navzájem. Pravidla ve třídě, spojená s šetrným zacházením s hračkami, stavebnicemi, didaktickým materiálem a bezpečném využívaní TV sestavy ve třídě. Pravidla na umývárně slouží k upevnění hygienických návyků. V jídelně se učíme stolovat celým příborem. V šatně zvládáme oblékání, obouvání. Zahradní pravidla se týkají bezpečnosti při zdolávání průlezek a využívání ekologických prvků na naší zahradě.

Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP „Svět očima dětí“ a je rozpracována do tematických celků složených z jednotlivých, převážně čtrnáctidenních témat. Obsah a vzdělávací nabídka je pravidelně zveřejňována na nástěnce třídy. Děti pracují v centrech aktivit, samostatně si zvolí činnost ze vzdělávací nabídky, učí se činnost dokončit, uklidit pomůcky, zhodnotit svou aktivitu.

Jednou týdně pravidelně navštěvujeme tělocvičnu Základní školy ve Vlachovicích, využíváme její velký prostor, různorodé nářadí i náčiní k pohybovým aktivitám. Pravidelně ve středu od 12,00 do 14 ,00 hodin probíhá individuální logopedická prevence dětí této třídy pod vedením třídní učitelky Ivany Šimoníkové a Mgr. Michaely Řehákové.