Zápis do MŠ na 2020-2021

Podrobné informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí do Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvkové organizace pro školní rok 2020-2021.

Ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Obcí Vlachovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 následovně:

Žádost je možné podat v termínu od 2. 5. – 16. 5. 2020.

1. Vyplnění a vydávání formulářů žádostí (vyberte si ze dvou možností)

 • Formulář žádosti najdete zde (formulář vytiskněte oboustranně), popř. dne 27. 4.2020 v době od 6.00 -15.00 hodin budou formuláře k vyzvednutí u hlavních dveří při vstupu do MŠ. Je třeba správně vyplnit všechny části žádosti včetně e-mailu a telefonického kontaktu na uvedeného zákonného zástupce. Nezapomeňte na podpis!
 • Doložení řádného očkování dítěte – v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!!! Zákonný zástupce je povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (prohlášení je součástí žádosti na str.2)

2. Předání žádosti v MŠ

 • Zákonný zástupce předá žádost mateřské škole ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:
  1. prostřednictvím datové schránky školy: 7i5vx89
  2. e-mailem skolka@vlachovice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
  3. poštou na adresu školy: Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Vlachovice 50, 763 24
  4. vhozením do schránky MŠ umístěné vedle informační tabule MŠ u hlavního vstupu do budovy mateřské školy
  5. v krajním případě osobním podáním v mateřské škole, bez přítomnosti dítěte a pouze po telefonické domluvě: telefon 577 324 017, mobil 777 781 567
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mail bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 • K žádosti je nutné doložit:
  • kopii očkovacího průkazu tak, aby bylo z kopie zřejmé a čitelné jméno dítěte a očkování příslušnými vakcínami.
  • kopii rodného listu dítěte
  • popř. doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC aj.)
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Dne 22. 5. 2020 v době od 9.00 –11.00 hod se může telefonicky informovat o průběhu přijímacího řízení.

3. Rozhodování o přijetí/nepřijetí

 • O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle zveřejněných stanovených kritérií. Rozhodování trvá až 30 dnů od podání žádosti.

4. Zveřejnění

 • Po odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo bude zákonnému zástupci sděleno dálkovým přístupem podle kontaktu /e-mailu/
  uvedeného v žádosti. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvlachovice.cz a na informační tabuli
  u vchodu do budovy mateřské školy dne 1. června 2020 po dobu 15 dnů.
 • Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Písemná rozhodnutí o přijetí budou zákonným zástupcům předána na informační schůzce.
 • Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.
 • Při přijetí dítěte oznamte, zda Vaše dítě skutečně do Mateřské školy Vlachovice nastoupí!!!

Základní kritéria pro přijetí dítěte do MŠ (vycházející z platné legislativy):

 1. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
 2. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§ 34 odstavec 1, školského zákona, v platném znění).
 3. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3, školského zákona), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst. 3, školského zákona).

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

 • 5 let dosažených k 31. 8. 2020 = 9 bodů
 • 4 roky dosažených k 31. 8. 2020 = 7 bodů
 • 3 roky dosažených k 31. 8. 2020 = 5 bodů
 • 3 roky dosažených k 31. 12. 2020 = 3 body
 • 2 roky dosažených k 31. 8. 2020 = 0 bodů
 • Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2020 = 5 bodů
 • Bydliště dítěte ve Vlachovicích = 1 bod
 • Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se zde vzdělávat i ve školním roce 2020/2021 = 1 bod

Postup:

 • každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
 • podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů
 • žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší)

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2020.

Povinné předškolní vzdělávání

(poslední rok před vstupem do ZŠ):

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování, která v případě povinného předškolního vzdělávání neplatí.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín a být přiměřeně samostatné. To znamená, že dítě při nástupu do MŠ přiměřeně zvládá:

 • Komunikaci – umí sdělit, co chce, co potřebuje
 • Samostatně používá toaletu, nenosí pleny
 • Samostatně používá kapesník
 • Spolupracuje při oblékání, svlékání
 • Dokáže se najíst samo – drží lžíci, umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu, pije z hrnku
 • Umí si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Zvládá chůzi na krátkou vzdálenost, bez problémů chodí po schodech
 • Umí si uklidit osobní věci a hračky po hře

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat mateřskou školu. A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali? Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte. Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí. Důležité je, aby se dítě, pokud možno, do mateřské školy těšilo.

Přejeme vám hodně trpělivosti!