Zápis do MŠ na 2019-2020

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy
ve Vlachovicích od školního roku 2019/2020

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Ředitelka Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Obcí Vlachovice a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 následovně:

Místo pro podávání žádostí:
Mateřská škola Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace Vlachovice 50

Termín: 6. května 2019

Doba pro podání žádostí: 6. května 2019 od 8,00 do 16,00 hodin

Pokyny pro podávání žádostí o přijetí:

1. Vyplnění a vydávání formulářů žádostí (vyberte si ze dvou možností)

Elektronické vydání – formulář žádosti si můžete stáhnout zde Žádost o přijetí 2019-2020, vytisknout oboustranně na jeden list papíru, vyplnit, nechat potvrdit registrujícím lékařem dítěte a přinést do mateřské školy dne 6. května 2019 – tj. v den, který je určený pro přijímání vyplněných žádostí.
Vyzvednutí v mateřské škole – formulář žádosti si můžete také vyzvednout v mateřské škole ve třídě Berušek v době hracích pondělků 15.4. a 29.4.2019 v době od 14,45 do 15,45 hodin nebo po telefonické domluvě je možné dohodnout i jiný termín převzetí tiškopisu žádosti v ředitelně mateřské školy.

2. Předání žádosti v MŠ

Vyplněnou a zkontrolovanou žádost přineste v uvedeném termínu, tj. 6. 5. 2019 od 8,00 – do 16,00 hodin do ředitelny mateřské školy.
K zápisu si přineste a na požádání předložte:

 • Vyplněnou žádost
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Při převzetí žádosti obdrží zákonný zástupce registrační číslo a bude seznámen s dalším postupem.
Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení, dne 20. 5. 2019 v době od 9.00 – 11.00 hod., nahlížet do spisu a informovat se o průběhu tohoto řízení.

3. Rozhodování o přijetí (nepřijetí)

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií. Rozhodování trvá až 30 dnů od podání žádosti.

V případě, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, rozhoduje ředitelka podle těchto předem stanovených kritérií na školní rok 2019-2020:

1. Věk dětí:

 • 5 let dosažených k 31. 8. 2019 = 9 bodů
 • 4 roky dosažené k 31. 8. 2019 = 7 bodů
 • 3 roky dosažené k 31. 8. 2019 = 5 bodů
 • 3 roky dosažené k 31. 12. 2019 = 3 body
 • 2 roky dosažené k 31. 8. 2019 = 1 bod

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte,
které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2019 = 5 bodů

3. Bydliště dítěte ve Vlachovicích – Vrběticích = 1 bod

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se zde vzdělávat
i v následujícím školním roce 2019/2020 = 1 bod

Při dosažení stejného počtu bodů určuje pořadí věk dítěte od nejstaršího po nejmladší.

4. Zveřejnění

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy www.msvlachovice.cz a na informační tabuli u vchodu do budovy mateřské školy dne 27. května 2019 po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí v písemné formě se automaticky nedoporučuje, v souladu s §67 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správního řádu bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole. Na Vaši žádost Vám může být vydáno.
Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí.
Pro vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se dostavte osobně dne
27. května 2019 v době od 8.00 – 16.00 hod.

Zveřejněno: 10. dubna 2019                             Mgr. Hana Sporková, ředitelka školy

Povinné předškolní vzdělávání

(poslední rok před vstupem do ZŠ):

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.
Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).
Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Vlachovice, okres Zlín a být přiměřeně samostatné. To znamená, že dítě při nástupu do MŠ přiměřeně zvládá

 • Komunikaci – umí sdělit, co chce, co potřebuje
 • Samostatně používá toaletu, nenosí pleny
 • Samostatně používá kapesník
 • Spolupracuje při oblékání, svlékání
 • Dokáže se najíst samo – drží lžíci, umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu, pije z hrnku
 • Umí si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • Zvládá chůzi na krátkou vzdálenost, bez problémů chodí po schodech
 • Umí si uklidit osobní věci a hračky po hře

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat mateřskou školu. A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali? Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte. Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí. Důležité je, aby se dítě, pokud možno, do mateřské školy těšilo.

Přejeme vám hodně trpělivosti!