Schůzka s rodiči 6.9.2018

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 6.září 2018, od 15,00 do 16,00 hodin se v mateřské škole uskuteční

informativní schůzka s rodiči.

 Program:   

 • Informace o podmínkách v oblasti personální
 • Rozdělení dětí do tříd, provozní doba jednotlivých tříd
 • Seznámení rodiče se Školním řádem MŠ, s Informacemi pro rodiče na 2018/2019
 • Seznámení rodičů s Pokynem ředitelky ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na 2018/2019, s výší neinvestičních výdajů na jedno dítě MŠ
 • Seznámení rodičů s Provozním řádem MŠ, informace o průběhu vzdělávání a výchovy na škole
 • Seznámení rodičů s Provozním řádem školního stravování, informace o školním stravování – výše poplatků za  stravné, způsob jeho úhrady,  spotřební koš,  skladba jídelníčku
 • Seznámení se s ŠVP „Svět očima dětí“, s dlouhodobým koncepčním záměrem školy, s oblastmi vzdělávání, s dílčími projekty, dlouhodobými projekty, s doplňkovými aktivitami a s jejich realizací – logopedie, kroužky
 • Seznámení s Plánem pravidelných akcí během školního roku, se spoluprací s rodiči  během školního roku
 • Seznámení s Organizačními směrnicemi a pokyny na školní rok 2018-2019
 • Různé:
 • Připomínky učitelek ze tříd
 • Seznámení s výsledky ankety rodičů 2017-2018
 • Diskuse

             

Účast všech rodičů je nutná!!!

(děti navštěvující MŠ můžete nechat ve třídě Sluníček a Berušek

– za příznivého počasí budou děti na školní zahradě,

mladší sourozence nechejte doma)

 

Těšíme se na společné setkání s Vámi.